عملکرد رئال در نقل و انتقالات؟
(23.47%) 142
خوب
(37.85%) 229
متوسط
(38.67%) 234
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 605